You cannot place a new order from your country. United States

 УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА:

shop.veriga-roza.com

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ЕТ “Роза 1- Стоян Георгиев“, с адрес на управление гр. Бургас, ул. Странджа 32, ЕИК: 102853674, тел: +359899941646,email: veriga_roza@abv.bg за краткост ТЪРГОВЕЦА, предоставя услуги на потребителите, направили регистрация, посредством интернет магазина: shop.veriga-roza.com, наричани за краткост КЛИЕНТ.

Тези условия обвързват всички потребители. След натискане на бутона РЕГИСТРАЦИЯ клиента се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящия договор.

 

1.2. Уебсайтът shop.veriga-roza.com е интернет магазин, който извършва услугата - продажба на сладкарски изделия, произведени от ЕТ“Роза1- Стоян Георгиев“ и доставка на продуктите до търговските обекти на фирмата. Приемането на поръчки за доставка се извършва чрез уебсайта. Доставки се извършват от куриери на ТЪРГОВЕЦА. Минималния срок за доставка е 4 дена след потвърдено плащане, съответно КЛИЕНТА е задължен да се съобрази с този срок.

 

1.3. ТЪРГОВЕЦА не приема поръчки, които са извън определения срок за изработка на продуктите, в такъв случай КЛИЕНТА няма да има възможност да извърши своята поръчка.

 

1.4. Продуктите, които се намират на интернет страницата shop.veriga-roza.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. Продукти, които не са налични за покупка през онлайн магазина, могат да бъдат поръчани чрез запитване от интернет платформата на сайта или контакт с оператора.

 

1.5. След натискане на бутона “добавяне към количката“, потребителите трябва да потвърдят, че се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТАЪТполучава потвърждение на e-mail или по телефоназа поръчката си само и единствено след извършено плащане и с това се счита, че договорът е сключен.

 

1.6. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни, поради случайно събитие. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪГОВЕЦЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения на потребителя електронен адрес или телефон за връзка. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с/без ДДС.

 

 

II. Защита на лични данни

2.1. Притежателят не събира лични данни за посетителите на сайта, извън технологично необходимата идентификационна информация, която сайтовете автоматично събират, както и минимално необходимата информация за извършване на доставките. Търговеца гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Търговеца е регистриран Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствен и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данни, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

2.2 С приемането на настоящите потребителите на сайта изразяват съгласието си за използване на необходимата идентификационна информация попълнена след регистрация, както и доброволно предоставената от тях информация относно име, телефонен номер и имейл за обратна връзка при извършване на покупка.

 

2.3 ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица- държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

2.4 ТЪРГОВЕЦА не съхранява по никакъв начин каквито и да било данни за вашите кредитни или дебитни карти. Онлайн разплащанията се извършват, чрез препращане към модул за онлайн разплащани, опериран от БОРИКА, който модул обработва онлайн плащането и подава обратно статус към Притежателят за успешно извършено плащане.

 

III. Поръчка и доставка

3.1 Поръчката се счита за приета, след извършено плащане и потвърждение на посочените контакти на КЛИЕНТА.

Начини за разплащане:

3.1.1Плащане по банков път. Сметка:ЕТ Роза 1 - Стоян Георгиев Райфайзенбанк

       IBAN BG57 RZBB 9155 1086 1574 19 BGN

       BIC RZBBBGSF

3.1.2ВОРИКА

3.1.3VISA

3.1.4MASTERCARD

3.2 Доставката се извършва със специализиран хладилен автомобил и е придружена с документ за произход.

3.3 Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ носи отговорност за възстановяване на тази стока, освен когато доставката се извършва от куриер. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. Доставките се осъществяват след 11:00 ч.

Ако не можем да се свържем с вас за потвърждение на поръчката на предоставените от вас контакти, то поръчката ви няма да бъде приета. Платената сума по поръчката ще бъде възстановена в рамките на 14 работни дни.

3.4 Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката след приемане на поръчката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

 

3.5 При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

 

3.6 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

 

3.7 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,


3.8 КЛИЕНТЪТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.

 

3.9 При отказ на поръчка преди датата на доставка, пълната сума на поръчката се възстановява когато, потвърждението е направено 3 дена преди доставката на поръчката, по телефон или e-mail. При отказ на поръчката 2 дена преди доставка се възстановяват 80% от стойността на поръчката + транспорта. Един ден преди доставка се възстановяват 50% от стойността на поръчката + транспорта. На същия ден се възстановява само транспорта.

Възстановяване на сума при плащане с карта

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 14 работни дни.

 

IV. Цени

Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране до търговските обекти на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че стоките се изпращат извън територията на гр. Бургас, Клиентът следва да заплати всички такси, свързани с превоза.

 

V. Права и задължения на страните

5.1.1 Притежателят има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставят сайтовете, без предварително да известява потребителите затова.

 

5.1.2 ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който . потребителите използват предоставяните услуги.

 

5.1.3 ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на shop.veriga-roza.com.  

5.1.4 Притежателят има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.

 

5.1.5 ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта shop.veriga-roza.com.

 

5.1.6 Притежателят има право да търси отговорност и санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи по Българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши договорни отношения, извърши злоумишлени действия, направи непристойни коментари и/или

извърши други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия.

 

5.1.7 Притежателят е длъжен да уведомява органите на реда за нарушаване на нормите на обществения морал и Българското Законодателство, включително публикуването на порнографски материали и снимки, обиди, нежелана реклама, нарушаване на авторското право и сродните му права, нарушаване свободата и правата на личността, дискриминация, застрашаване на живота или здравето на обществото и потребителите на сайтовете.

 

5.1.8 Притежателят има правото да отдава с цел продажба в сайтовете си пространство на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами и

всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва.

 

5.1.9 Притежателят има право да генерира и изпраща на посочен от страна на потребителя електронен адрес синтезирана информация за новостите в предлаганите услуги под

формата на електронен бюлетин, седмично меню или актуални промоции след съгласието на Клиента. Притежателят се задължава да осигури на потребителя по ясен и недвусмислен начин възможност за отказ за получаване на съобщенията.

 

5.1.10 ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да достави на потребителя/клиента в срок заявената за покупка стока, без да се нарушава целостта и.

 

5.1.11 ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

 

5.1.12 ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

 

5.1.13 Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес veriga_roza@abv.bg.

 

5.1.14 ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

 

5.1.15 ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

 

5.1.16 ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

5.1.17 Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп.

 

5.1.18 Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина .

 

5.1.19 Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използва обекти на интелектуална

собственост, освен, ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на

авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.

 

5.1.20 Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

 

5.1.21 Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и

парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

 

5.1.22 Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата.

 

5.1.23 Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

 

5.1.24 Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна

 

VI. Ограничение на отговорността

6.1 Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите на сайтовете не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети

между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта.

 

6.2 Притежателят не носи отговорност за каквито и да са смущения или

технически проблеми, дължащи се на случайни събития и на такива свързани с ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

 

6.3 Притежателят не носи отговорност за злоумишлени и некоректни действия от страна на трети лица.

 

6.4 Отговорност за съдържанието на рекламните материали носят само и единствено рекламодателите. Рекламите и другите разположени в сайтовете материали от трети лица следва да са изработени в съответствие с действащото национално и общностно законодателство в областта на защита на индустриалната собственост, авторските права, конкуренцията, потребителите и да са съобразени с правилата за добросъвестна търговска практика и добрите нрави.

 

VII. Действие, публикуване и промяна на общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

 

VIII. Спорове и рекламации

8.1 В случай на възникване на спорове или неуредени въпроси, които не са упоменати в Общите условия, потребителят има право да отправи възникналите въпроси към Търговеца на посочения за връзка адрес. Въпросите ще бъдат разрешавани според разпоредбите на действащото българско законодателство в дух а коректност и добронамереност.

8.2 Рекламации и забележки относно пратката предмет на доставка и/или доставката се приемат на тел: +359899941646 или на email: veriga_roza@abv.bg. Рекламациите, касаещи качеството на поръчаните артикули се свеждат до знанието на съответния партньор, заедно с описание на проблема, с цел предприемане на съответните мерки.

 

IX. Терминология

9.1 Под „КЛИЕНТ“ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата shop.veriga-roza.com на своя компютър.

 

9.2 Под „Поръчка“ се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребител.

 

9.3 Под „Доставка“ се разбира предаване на поръчка, опаковане в подходящ за транспортиране вид и транспортиране на поръчката до търговски обект на ТЪРГОВЕЦА.

 

9.4 Интернет магазина shop.veriga-roza.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

 

9.5 Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

 

9.6 „Случайно събитие“ е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

 

Настоящите Общи условия са изготвени съгласно изискванията на съответните контролни органи : Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и Комисия за регулиране на съобщенията, както данни за контакт с тях.